Vedtægter

Standardvedtægter

For

Lokalforening under Danmarks Jægerforbund (DJ)

 

1.0                                   Navn og hjemsted.

1.1                                   Foreningens navn er Karrebæksminde Strandjagtforening.

1.2                                  Foreningens hjemsted er Næstved kommune.

2.0                       Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

2.1                       Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2                       DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0                                   Formål og opgaver.

3.1                                   Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.

4.0                                   Optagelse.

4.1                                   Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.0                       Ophør.

5.1                       Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2                       Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingentet, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3                       Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter § 36-41. eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

6.0                       Kontingent og hæftelse.

6.1                       Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2                       Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent reduktion for familie-,junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v..

6.3                                   Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.0                                   Ordinær generalforsamling.

7.1                                   Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2                                   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3                               Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.4                               Dagsordenen skal omfatte følgende punkter.

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand eller kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af bilagskontrollant.
  10. Eventuelt.

 

8.0                       Ekstraordinær generalforsamling.

8.1                       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne, skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skel ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

8.2                       Hvis ikke 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.

9.0                       Afstemninger.

9.1                       Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2                       Hver medlem har en stemme.

9.3                       Passive medlemmer har ikke stemmeret.

9.4                       Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

9.5                       Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.6                       Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.7                       Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0                     Bestyrelsen.

10.1                     Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2                     Bestyrelsen består af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. I ulige år vælges 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, samt 1 bilagskontrollant. I lige år vælges 1 ordinær bestyrelsesmedlem og 1 suppleant, samt 1 bilagskontrollant.

10.3                     Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4                     Formand (ulige år) og kasserer (lige år) vælges af generalforsamlingen.

10.5                     Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6                     Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7                     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8                     Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.9                     Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

11.0                     Tegningsret.

11.1                     Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2                     Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives af kassereren.

12.0                     Formue og regnskabsår.

12.1                     Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2                     Regnskabsåret er kalenderåret.

13.0                     Revision.

13.1                     De to bilagskontrollanter, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Punkt 7, revidere regnskabet og påtegner dette. Bilagskontrollanten har endvidere til opgave løbende at påse at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2                     Bilagskontrollanten kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3                     Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til bilagskontrollant.

14.0                     Sammenslutning.

14.1                     Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningen aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0                     Opløsning.

15.1                     Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højst 2 måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

15.2                     Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt- forvaltes af DJ i foreningens område inden for 5 års perioden, overføres den forvaltede formue til den ny lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter 5 års periodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.0                     Ikrafttræden.

16.1                     Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 17 april 1991, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/